menu

De bouw van een energie-eiland voor onze kust - standpunt.


Algemeen

Gelet op het belang van het dossier voor de gemeente De Haan, zijn alle fracties van de gemeenteraad samengekomen om over de partijgrenzen heen tot een gezamenlijk standpunt te komen betreffende de bouw van een energie-eiland voor onze kust en afspraken te maken rond mogelijk te ondernemen stappen.

Meerderheid en oppositie, in het bijzonder de fracties Bewust '12, N.VA/SAMEN en LB - de fractie sp.a wenst zich afzijdig te houden - zijn de mening toegedaan dat een energie-eiland op de gevraagde locatie niet wenselijk is. Naast het louter visuele aspect, het feit dat het eiland in de enige kustzone komt met open karakter en lage bebouwingsgraad en naar onze mening geen toeristische meerwaarde heeft, zijn wij vooral bezorgd over de invloed van stromingen langs onze stranden. Over deze stromingen en de impact ervan op de kust moeten in elk geval studies worden uitgevoerd om hier duidelijkheid in te brengen. Jaarlijks worden door de Vlaamse overheid miljoenen euro's geïnvesteerd in kustveiligheid, met o.m. zandopspuitingen, verstevigen dijken (zie heraanleg Zeedijk-Wenduine) in functie van de 1.000-jarige storm. Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanleg van dit eiland al deze inspanningen teniet doet.

Het project baart ons wel degelijk zorgen, temeer ook gelet op het advies van de Vlaamse regering, waarbij de Vlaamse regering toch een aantal belangrijke opmerkingen formuleert m.b.t. mogelijke invloed op de stromingen (met aanslibbingen enerzijds en afkalvingen anderzijds), de extra kosten voor zandopspuitingen in De Haan, het verloren gaan van visgronden (o.m. garnaal) enz.

Niettegenstaande de staatssecretaris voor de Noordzee aangeeft geen vergunning af te zullen leveren mochten uit het milieueffectenrapport duidelijk negatieve effecten blijken, zijn de genoemde fracties in de gemeenteraad het erover eens dat de gemeente zich juridisch laat bijstaan om de belangen van de gemeente De Haan, haar bewoners en bezoekers te behartigen.

De verschillende procedures die aan de eventuele bouw van het eiland voorafgaan, zullen kritisch bekeken worden en desnoods zal de gemeente de opdracht geven de nodige stappen te ondernemen om deze ongedaan te maken.

Afbeeldingen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor onze laatste nieuwtjes en acties.

Volg ons ook op